• Home
 • Privacy en disclaimer
Alline Standbouw

Privacy en disclaimer

Privacy

Bij Alline Standbouw vinden we privacy belangrijk en daarom houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Middels deze privacyverklaring willen we u op een heldere en transparante manier informatie verstrekken omtrent de manier waarop wij data en persoonlijke gegevens gebruiken en bewaren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Alline Standbouw kan sommige van uw gegevens verzamelen o.a.:

 • Wanneer u klant wordt
 • Wanneer u onze diensten en producten gebruikt
 • Wanneer u contact opneemt middels diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld
 • Waneer u uw gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze website alline.be, waaronder het:
  • Contactformulier
   Middels het contactformulier laat u uw gegevens achter waardoor wij contact met u kunnen opnemen. Om het formulier te kunnen verzenden, dient u expliciet toestemming te geven met onze privacy voorwaarden en de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
   – Voor- en achternaam
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres
  • Offerte formulier
   Middels het offerte formulier laat u uw gegevens achter waardoor wij contact met u kunnen opnemen om een offerte op maat te kunnen maken Om het formulier te kunnen verzenden, dient u expliciet toestemming te geven met onze privacy voorwaarden en de manier waarop wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
   – Voor- en achternaam
   – Adresgegevens
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres

Alline Standbouw verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Alline Standbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra alle doeleinden bereikt werden, zullen uw gegevens verwijderd worden. Concreet betekent dit dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die door de wet- en regelgeving opgelegd zou worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alline Standbouw verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Toegang gegevens

Alline de verwerkingsverantwoordelijke is voor de persoonsgegevens. Ter bescherming van uw privacy worden de personen die toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens zorgvuldig geselecteerd o.b.v. hun taken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dit houdt in dat u kunt vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, voor welke doeleinden deze gegevens verwerkt worden, hoelang deze bewaard worden, wat de oorsprong van de verwerkte gegevens is, etc.
 • Recht op rectificatie:
  U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn.
 • Recht om vergeten te worden
  U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Uw recht om vergeten te worden is echter niet absoluut en Alline Standbouw heeft het recht uw gegevens te blijven bewaren indien dit nodig is voor o.a.:
  • De naleving van een wettelijke verplichting;
  • Het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 • Recht op beperking van de verwerking:
 • U heeft het recht om in bepaalde gevallen te vragen op de verwerking van de persoonsgegevens te beperken (al dan niet tijdelijk). Dit is o.a. wanneer:
  – De juistheid van uw gegevens wordt betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid te controleren
  – Uw gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden maar u ze nodig zijn voor het instellen, uitvoeren of onderbouwen van een rechtsvordering.De beperking van verwerking eindigt in volgende situaties:
  • U hiermee instemde;
  • De verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
  • De verwerking vereist is om de rechten van een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon te beschermen;
  • Het algemeen belang de verwerking vereist.
 • Recht op overdraagbaarheid:
 • U heeft in bepaalde situaties recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (indien dit technisch mogelijk is).
  Dit is het geval indien:
  • U instemde met de verwerking van uw persoonsgegevens of deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Er sprake is van een geautomatiseerde verwerking
 • Recht van bezwaar:
  U heeft daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alline Standbouw. Er zal echter geen rekening worden gehouden met uw verzoek indien het gerechtvaardigd belang van Alline Standbouw zwaarder weegt dan het uwe of de verwerking nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken
  U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatige verwerking van uw gegevens die plaatsvond gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.
 • Recht om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen teweeg kan breng en die betrekking hebben op u of een aanzienlijk gelijkaardige impact op u kunnen hebben

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart via post of e-mail sturen naar:
Adres: D’Hoef 4, 2960 Brecht
E-mail: info@alline.be

Alline Standbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be

Beveiligen persoonsgegevens

Alline Standbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens worden via Perfectview in de cloud bewaard. Perfectview is een software pakket dat voldoet aan de eisen van de GDPR. U kunt hier het privacystatement terugvinden. Enkel het kantoorpersoneel heeft hier toegang toe (pc heeft eigen inlogcode – toegang tot softwarepakket via eigen inlogcode – pc is beveiligd met een anti-viruspakket genaamd Symantec).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alline.be.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alline.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Alline Standbouw gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Wij nodigen u dan ook uit om online de recentste versie van deze verklaring te raadplegen.

 

Disclaimer

De website van Alline Standbouw is zorgvuldig samengesteld maar er kan niet gegarandeerd worden dat de informatie volledig en/of foutloos is. Aan de inhoud van de website kunnen dan geen rechten worden ontleend. Alline Standbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van deze inhoud.

Alline Standbouw is vrij om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen zonder hiervoor voorafgaande toestemming van de gebruikers te hebben.

Verwijzingen naar externe websites zijn slechts ter informatie opgenomen. Alline Standbouw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze externe website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten bij Alline Standbouw. De informatie op onze website is alleen voor eigen gebruik. De gebruiker van deze website is niet toegestaan om (delen van) de website van Alline Standbouw te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te distribueren zonder dat Alline Standbouw hiervoor schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

 

Contactgegevens

Alline Standbouw
D’Hoef 4
2960 Brecht
+3233135209
info@alline.be